dcsimg

Distribution

provided by Zookeys
China (Chongqing, Sichuan, Guizhou, Hunan, Zhejiang, Fujian, Guangdong, Yunnan, Guangxi, Hainan, Taiwan?), Nepal, Myanmar, Thailand, Laos, Malaysia, Vietnam, Indonesia.
license
cc-by-3.0
copyright
Liang Tang, Li-Zhen Li, Wen-Jia He
bibliographic citation
Tang L, Li L, He W (2014) The genus Scaphidium Olivier in East China (Coleoptera, Staphylinidae, Scaphidiinae) ZooKeys 403: 47–96
author
Liang Tang
author
Li-Zhen Li
author
Wen-Jia He
original
visit source
partner site
Zookeys